Program lojality ***

Program lojality ***


pre gastronomických zákazníkov

Pravidlá programu McCain Horeca Clubu

§ 1 Slovník použitých pojmov
Program – vernostný program, promočná akcia opísaná v týchto pravidlách.
Koordinátor – firma zaoberajúca sa spracovaním prihlášok účastníkov.
Promočné – akciové výrobky – vybrané výrobky McCain opísané v kap. 4, bod 6, prémiované bodmi v rámci programu.
Katalóg – vytlačená ponuka tovarov a služieb ponúkaných organizá-torom pre účastníkov v rámci programu. Katalóg obsahuje prepočet, podľa ktorého účastník zhromažďuje body a premieňa ich na tovar. Katalóg je súčasťou poriadku.
Body – číselne vyjadrené meracie jednotky, ktorým zodpovedá tovar z katalógu.
Prémiové body – dodatočné body priznávané organizátorom podľa ním určených kritérií.
Prihláška – formulár, v ktorom účastník uvedie svoje osobné údaje pri pristúpení do programu.
Bodové konto – konto účastníka v počítačovom systéme organizátora, na ktorom sa zhromažďujú body účastníka.

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Vernostný program McCain HORECA CLUB organizuje firma McCain na území Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť predaj výrobkov McCain gastronomickým odberateľom. Program nesleduje iné zárobkové účely.
2. Tento poriadok určuje podmienky účasti v programe určenom pre gastronomických odberateľov McCain. Poriadok spolu s katalógom obsahuje všetky podmienky účasti v programe, ktoré účastník akceptuje vlastnoručným podpisom na prihláške.
3. Organizátor prehlasuje, že vernostný program je financovaný z jeho vlastných prostriedkov.
4. Vyhodnotenie programu sa uskutočňuje na základe čiarových kódov vystrihnutých z kartónov promočných – akciových výrobkov uvedených v § 3, bod 2 a pripojených k prihláške nachádzajúcej sa v katalógu, alebo zaslaných samostatne.
5. Obsah týchto podmienok bude všetkým záujemcom sprístupnený v sídle koordinátora – Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03 a rovnako prístupný aj na internetovej adrese www.horecaclub.sk

§ 3 Organizátor a účastníci vernostného programu
1. Organizátorom programu je McCain prostredníctvom spoločnosti Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03 (ďalej len organizátor).
2. Program je určený pre fyzické a právnické osoby a organizačné jednotky, ktoré nemajú právnu subjektivitu a ktoré vedú stále, prípadne sezónne gastronomické zariadenia.
3. Pod pojmom gastronomické zariadenia chápeme bary, reštaurácie, bufety, stánky a iné podobné miesta, ktoré se zaoberajú stálou alebo sezónnou činnosťou a ponúkajú konzumentom jedlá a nápoje požívané na mieste, prípadne vynášané a v ktorých ponuke sa nachádzajú hranolky alebo iné zemiakové jedlá tvoriace hlavné jedlo alebo prílohy.

§ 4 Zásady činnosti programu
1. Vernostný program nie je časovo obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo program kedykoľvek ukončiť alebo upraviť tieto pravidlá.
2. V prípade ukončenia programu sa všetky body nazbierané účastníkmi môžu vymeniť za ceny počas 3 mesiacov odo dňa ukončenia programu.
3. Zapojenie do programu spočíva v odoslaní vyplnenej a vlastnoručne podpísanej prihlášky na adresu koordinátora programu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03.
K prihláške možno pripojiť aj čiarové kódy z obalov akciových výrobkov.
4. Po prihlásení do programu bude účastník zaregistrovaný a bude mu pridelené individuálne bodové konto s jeho vlastným identifikačným číslom. O individuálnom identifikačnom čísle bude účastník informovaný zaslaním členskej karty od koordinátora programu.
5. Účastník, ktorý nazhromaždí body, môže získať tovar uvedený v katalógu podľa počtu bodov uvedených v tomto katalógu.
6. Účastník zbiera body nákupom výrobkov McCain, viď Akciové – promočné výrobky.
7. Body sa registrujú na účte po poslaní čiarových kódov vystrihnutých z kartónov akciových výrobkov u koordinátora programu. Body sa zapisujú na konto účastníka za každý poslaný kód v súlade s prepočtom uvedeným v bode 6 tohto paragrafu.
8. Čiarové kódy posielajú účastníci systematicky počas celého trvania programu.
9. Organizátor si vyhradzuje právo na zavádzanie trvalých, prípadne dočasných zmien v bodových prepočtoch za čiarové kódy uvedené v bode 6 tohto paragrafu.
10. Účastník môže získať od organizátora prémiové body. O princípoch priznávania prémiových bodov bude účastník
informovaný s časovým predstihom spôsobom, ktorý si zvolí organizátor (list, e-mail, telefón).
11. Prémiové body sa môžu pridávať k bodovému kontu v rámci jednorazových promočných akcií. Priznávanie prémiových bodov závisí od organizátora a pre účastníkov z tohto dôvodu nevyplývajú nijaké nároky.
12. Po prvej registrácii si každé ďalšie dopísanie bodov na účet účastníka vyžaduje uvedenie individuálneho čísla účastníka, prípadne opätovného predstavenia osobných údajov, ktoré jednoznačne identifikujú účastníka.
13. Každý účastník má právo získať toľko cien, koľko bodov sa mu podarí zhromaždiť.
14. Prihlášky a čiarové kódy sa musia posielať v zalepených obálkach. Obálky a prihlášky sú nevratné.
15. Každý účastník môže zistiť množstvo zhromaždených bodov priebežne na základe kontaktu s koordinátorom programu na telefónnom čísle 0911 576 676 alebo na e-mailovej adrese erika@blacktea.sk

§ 5 Realizácia bodov
1. Účastník alebo osoba ním splnomocnená realizuje oprávnenia vyplývajúce zo zhromaždených bodov na účte – tzn. nadobúda tovar uvedený v katalógu.
2. Každý účastník si môže vybrať jednu alebo niekoľko z uvedených cien, ktorých hodnota vyplýva z množstva zhromaždených bodov na bodovom konte účastníka. Minimálna hodnota objednávaných cien na jednej objednávke nesmie byť menšia ako 300 bodov.
3. Účastník predkladá objednávku na vybraný tovar koordinátorovi prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré sa nachádza v katalógu alebo je možné si ho stiahnuť z webovej stránky.
4. Stav bodového konta sa zmenšuje o bodovú hodnotu objednaného tovaru.
5. Objednaný tovar dostane účastník poštou na náklady organizátora najneskôr do 2 mesiacov od dátumu prijatia objednávky. Za deň odovzdania ceny účastníkovi sa považuje deň podania zásielky s cenou na uvedenú adresu organizátorom promócie alebo osobou splnomocnenou.
6. Body nemôžu byť vymenené za peniaze.
7. Organizátor si vyhradzuje právo na náhradu výrobku uvedeného v katalógu iným podobným výrobkom rovnakej alebo vyššej kvality, pripadne vyššej hodnoty.

§ 6 Komunikácia s účastníkmi
1. Komunikácia s účastníkmi sa uskutočňuje spôsobom zvoleným organizátorom a obsahuje tieto formy: e-mail, sms, fax alebo list, pripadne doporučený list.
2. Frekvencia komunikácie bude prispôsobená rýchlosti rozvoja programu a stanoveným cieľom.

§ 7 Zodpovednosť organizátora a účastníkov
1. Zodpovednosť organizátora je obmedzená na úroveň hodnoty tovaru uvedeného v katalógu. Organizátor nenesie zodpovednosť z dôvodu záruky alebo ručenia za tovar uvedený v katalógu. Všetky technické výrobky budú mať záruku uznávanú v sieti opravovní.
2. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poplatky a dane, ktoré môžu vyplývať pre príjemcu v súvislosti so získaním ceny.
3. Účastníci sú povinní pri získaní cien vernostného programu riadiť sa podľa platného znenia Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 8, odst. 1 písmeno i), j).
4. Organizátor zašle účastníkom spolu s vybratým tovarom aj oznámenie o výške ceny podľa platného znenia Zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 8, odst. 10.
5. Organizátor nenesie zodpovednosť za doručenie a termínové doručenie listov poslaných účastníkmi programu poštou.

§ 8 Reklamačný postup
1. V pripade nedodržania povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel, prípadne nesprávneho postupu zo strany organizátora, má účastník právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť urobená písomne a musí obsahovať tieto informácie: identifikačné číslo, meno a priezvisko (názov) a adresu účastníka, ktorý reklamuje,predmet reklamácie
s uvedením príčin jej predloženia, dátum a podpis účastníka.
2. Reklamáciu možno predložiť do 1 mesiaca odo dňa zistenia reklamačnej udalosti.
3. Organizátor je povinný prejednať reklamáciu do 1 mesiaca odo dňa jej predloženia.
4. Za dátum predloženia reklamácie sa považuje dátum poštovej pečiatky potvrdzujúcej deň podania doporučeného listu.
5. Organizátor poskytne odpoveď na reklamáciu účastníka v písomnej forme.

§ 9 Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v týchto pravidlách, zastavenie alebo ukončenie programu v každom čase bez uvedenia príčiny.
2. O všetkých zmenách podmienok a zásad programu budú účastníci informovaní s primeraným časovým predstihom spôsobom zvoleným organizátorom.
3. Účastník je poviný informovať o každej zmene korešpondenčnej adresy písomnou alebo ústnou formou organizátora alebo koordinátora programu do 14 dní.
4. Organizátor môže vylúčiť účastníka z účasti v programe v prípade porušenia ustanovenia týchto pravidiel. Nevyužité body do dňa vylúčenia z programu budú anulované.
5. Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách, rozhodujú predpisy Občianskeho zákonníka.