HORECA MClain katalóg - page 10

12. Po prvej registrácii si každé ďalšie dopísanie bodov na účet
účastníka vyžaduje uvedenie individuálneho čísla účastníka,
prípadne opätovného predstavenia osobných údajov, ktoré
jednoznačne identifikujú účastníka.
13. Každý účastník má právo získať toľko cien, koľko bodov sa mu
podarí zhromaždiť.
14. Prihlášky a čiarové kódy sa musia posielať v zalepených
obálkach. Obálky a prihlášky sú nevratné.
15. Každý účastník môže zistiť množstvo zhromaždených bodov
priebežne na základe kontaktu s koordinátorom programu
na telefónnom čísle 0911 576 676 alebo na e-mailovej adrese
§ 5 Realizácia bodov
1. Účastník alebo osoba ním splnomocnená realizuje oprávnenia
vyplývajúce zo zhromaždených bodov na účte – tzn. nadobúda
tovar uvedený v katalógu.
2. Každý účastník si môže vybrať jednu alebo niekoľko z uvedených
cien, ktorých hodnota vyplýva z množstva zhromaždených bodov
na bodovom konte účastníka. Minimálna hodnota objednávaných
cien na jednej objednávke nesmie byť menšia ako 300 bodov.
3. Účastník predkladá objednávku na vybraný tovar koordinátorovi
prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré sa nachádza
v katalógu alebo je možné si ho stiahnuť z webovej stránky.
4. Stav bodového konta sa zmenšuje o bodovú hodnotu
objednaného tovaru.
5. Objednaný tovar dostane účastník poštou na náklady organizátora
najneskôr do 2 mesiacov od dátumu prijatia objednávky. Za deň
odovzdania ceny účastníkovi sa považuje deň podania zásielky
s cenou na uvedenú adresu organizátorom promócie alebo
osobou splnomocnenou.
6. Body nemôžu byť vymenené za peniaze.
7. Organizátor si vyhradzuje právo na náhradu výrobku uvedeného
v katalógu iným podobným výrobkom rovnakej alebo vyššej
kvality, pripadne vyššej hodnoty.
§ 6 Komunikácia s účastníkmi
1. Komunikácia s účastníkmi sa uskutočňuje spôsobom zvoleným
organizátorom a obsahuje tieto formy: e-mail, sms, fax alebo list,
pripadne doporučený list.
2. Frekvencia komunikácie bude prispôsobená rýchlosti rozvoja
programu a stanoveným cieľom.
§ 7 Zodpovednosť organizátora a účastníkov
1. Zodpovednosť organizátora je obmedzená na úroveň hodnoty
tovaru uvedeného v katalógu. Organizátor nenesie zodpovednosť
z dôvodu záruky alebo ručenia za tovar uvedený v katalógu. Všetky
technické výrobky budú mať záruku uznávanú v sieti opravovní.
2. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poplatky a dane,
ktoré môžu vyplývať pre príjemcu v súvislosti so získaním ceny.
3. Účastníci sú povinní pri získaní cien vernostného programu riadiť sa
podľa platného znenia Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
§ 8, odst. 1 písmeno i), j).
4. Organizátor zašle účastníkom spolu s vybratým tovarom aj
oznámenie o výške ceny podľa platného znenia Zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 8, odst. 10.
5. Organizátor nenesie zodpovednosť za doručenie a termínové
doručenie listov poslaných účastníkmi programu poštou.
§ 8 Reklamačný postup
1. V pripade nedodržania povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel,
prípadne nesprávneho postupu zo strany organizátora, má účastník
právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť urobená písomne a musí
obsahovať tieto informácie: identifikačné číslo, meno a priezvisko
(názov) a adresu účastníka, ktorý reklamuje,predmet reklamácie
s uvedením príčin jej predloženia, dátum a podpis účastníka.
2. Reklamáciu možno predložiť do 1 mesiaca odo dňa zistenia
reklamačnej udalosti.
3. Organizátor je povinný prejednať reklamáciu do 1 mesiaca
odo dňa jej predloženia.
4. Za dátum predloženia reklamácie sa považuje dátum poštovej
pečiatky potvrdzujúcej deň podania doporučeného listu.
5. Organizátor poskytne odpoveď na reklamáciu účastníka
v písomnej forme.
§ 9 Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v týchto pravidlách,
zastavenie alebo ukončenie programu v každom čase bez
uvedenia príčiny.
2. O všetkých zmenách podmienok a zásad programu budú
účastníci informovaní s primeraným časovým predstihom spôsobom
zvoleným organizátorom.
3. Účastník je poviný informovať o každej zmene korešpondenčnej
adresy písomnou alebo ústnou formou organizátora alebo
koordinátora programu do 14 dní.
4. Organizátor môže vylúčiť účastníka z účasti v programe v prípade
porušenia ustanovenia týchto pravidiel. Nevyužité body do dňa
vylúčenia z programu budú anulované.
5. Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách, rozhodujú
predpisy Občianskeho zákonníka.
Adresa, na ktorú treba poslať prihlášku:
Black Tea, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
Po zaslaní vyplnenej prihlášky a zaregistrovaní v programe McCain HORECA CLUB dostanete do 1 mesiaca kartu
McCain HORECA CLUB
s Vašim individuálnym
identifikačným číslom, ktoré bude zároveň aj identifikačným číslom Vášho bodového konta.
Ako najlepšie zhromažďovať body?
1. Kódy je najlepšie posielať postupne v doporučených zásielkach.
2. Pri každej zásielke je nutné uviesť Vaše identifikačné číslo (číslo Vašej karty McCain HORECA CLUB) a ďalšie Vaše údaje (názov firmy, meno a priezvisko,
presná adresa, kontaktné čísla).
3. Nezabudnite poznačiť aj kontrolný počet zasielaných čiarových kódov (slúži na kontrolu pri spracovaní a registrácii zaslaných kódov).
4. Aktuálny stav Vášho bodového konta môžete zistiť na telefónnom čísle 0911 576 676 alebo na e-mailovej adrese
Súhlasím s používaním mojich hore uvedených osobných údajov firmou McCain Poland Sp. Z o.o, so sídlom Chociwel, Chociwel 25, 57-100 Strzelin na ďalšie
reklamné aktivity. Uvedenie osobných údajov a vyjadrenie súhlasu na ich spracovanie je dobrovoľné. Zároveň si vyhradzujem právo nazrieť do svojich údajov,
opravovať ich, prípadne pri ukončení členstva v programe požiadať o ich vymazanie.
Dátum a podpis:
!
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook