HORECA MClain katalóg - page 9

Prihláška do programu
McCain HORECA CLUB
Pravidlá
vernostného programu McCain HORECA CLUB
Prihlasujem sa do
programu McCain HORECA CLUB
a súhlasím s podmienkami účasti uvedenými v pravidlách.
Prehlasujem, že sa do programu zapájam ako osoba:
§ 1 Slovník použitých pojmov
Program
– vernostný program, promočná akcia opísaná v týchto
pravidlách.
Koordinátor
– firma zaoberajúca sa spracovaním prihlášok účastníkov.
Promočné – akciové výrobky – vybrané výrobky McCain opísané
v kap. 4, bod 6, prémiované bodmi v rámci programu.
Katalóg
– vytlačená ponuka tovarov a služieb ponúkaných
organizá-torom pre účastníkov v rámci programu. Katalóg obsahuje
prepočet, podľa ktorého účastník zhromažďuje body a premieňa ich
na tovar. Katalóg je súčasťou poriadku.
Body
– číselne vyjadrené meracie jednotky, ktorým zodpovedá tovar
z katalógu.
Prémiové body
– dodatočné body priznávané organizátorom podľa
ním určených kritérií.
Prihláška
– formulár, v ktorom účastník uvedie svoje osobné údaje pri
pristúpení do programu.
Bodové konto
– konto účastníka v počítačovom systéme organizátora,
na ktorom sa zhromažďujú body účastníka.
§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Vernostný program McCain HORECA CLUB organizuje firma
McCain na území Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť predaj
výrobkov McCain gastronomickým odberateľom. Program
nesleduje iné zárobkové účely.
2. Tento poriadok určuje podmienky účasti v programe určenom
pre gastronomických odberateľov McCain. Poriadok spolu
s katalógom obsahuje všetky podmienky účasti v programe,
ktoré účastník akceptuje vlastnoručným podpisom na prihláške.
3. Organizátor prehlasuje, že vernostný program je financovaný
z jeho vlastných prostriedkov.
4. Vyhodnotenie programu sa uskutočňuje na základe čiarových
kódov vystrihnutých z kartónov promočných – akciových
výrobkov uvedených v § 3, bod 2 a pripojených k prihláške
nachádzajúcej sa v katalógu, alebo zaslaných samostatne.
5. Obsah týchto podmienok bude všetkým záujemcom sprístupnený
v sídle koordinátora – Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03
a rovnako prístupný aj na internetovej adrese
§ 3 Organizátor a účastníci vernostného programu
1. Organizátorom programu je McCain prostredníctvom spoločnosti
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03 (ďalej len organizátor).
2. Program je určený pre fyzické a právnické osoby a organizačné
jednotky, ktoré nemajú právnu subjektivitu a ktoré vedú stále,
prípadne sezónne gastronomické zariadenia.
3. Pod pojmom gastronomické zariadenia chápeme bary, reštaurácie,
bufety, stánky a iné podobné miesta, ktoré se zaoberajú stálou
alebo sezónnou činnosťou a ponúkajú konzumentom jedlá
a nápoje požívané na mieste, prípadne vynášané a v ktorých
ponuke sa nachádzajú hranolky alebo iné zemiakové jedlá
tvoriace hlavné jedlo alebo prílohy.
§ 4 Zásady činnosti programu
1. Vernostný program nie je časovo obmedzený. Organizátor si
vyhradzuje právo program kedykoľvek ukončiť alebo upraviť
tieto pravidlá.
2. V prípadeukončeniaprogramusavšetkybodynazbieranéúčastníkmi
môžuvymeniťzacenypočas3mesiacovododňaukončeniaprogramu.
3. Zapojenie do programu spočíva v odoslaní vyplnenej a vlastnoručne
podpísanej prihlášky na adresu koordinátora programu:
Black Tea, s.r.o.,Pluhová 49, Bratislava 831 03. K prihláške možno
pripojiť aj čiarové kódy z obalov akciových výrobkov.
4. Po prihlásení do programu bude účastník zaregistrovaný a bude mu
pridelené individuálne bodové konto s jeho vlastným identifikačným
číslom. O individuálnom identifikačnom čísle bude účastník
informovaný zaslaním členskej karty od koordinátora programu.
5. Účastník, ktorý nazhromaždí body, môže získať tovar uvedený
v katalógu podľa počtu bodov uvedených v tomto katalógu.
6. Účastník zbiera body nákupom výrobkov McCain, viď Akciové –
promočné výrobky.
7. Body sa registrujú na účte po poslaní čiarových kódov vystrihnutých
z kartónov akciových výrobkov u koordinátora programu.
Body sa zapisujú na konto účastníka za každý poslaný kód
v súlade s prepočtom uvedeným v bode 6 tohto paragrafu.
8. Čiarové kódy posielajú účastníci systematicky počas celého
trvania programu.
9. Organizátor si vyhradzuje právo na zavádzanie trvalých, prípadne
dočasných zmien v bodových prepočtoch za čiarové kódy uvedené
v bode 6 tohto paragrafu.
10. Účastník môže získať od organizátora prémiové body.
O princípoch priznávania prémiových bodov bude účastník
informovaný s časovým predstihom spôsobom, ktorý si zvolí
organizátor (list, e-mail, telefón).
11. Prémiové body sa môžu pridávať k bodovému kontu v rámci
jednorazových promočných akcií. Priznávanie prémiových bodov
závisí od organizátora a pre účastníkov z tohto dôvodu nevyplývajú
nijaké nároky.
Meno a priezvisko:
Názov firmy:
(firemná pečiatka)
Adresa pre korešpondenciu:
Kontakt: Telefón:
Mobil:
Fax:
E-mail:
zaoberajúca sa podnikateľskou činnosťou v oblasti gastronómie
zamestnaná v gastronomickom sektore
!
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook